Skip to main content

Een performant IT-platform waarmee makelaars hun klanten écht maatwerk kunnen bieden als masterbroker of underwriter. Wat tot voor kort een verre droom was, is intussen realiteit. Dankzij het pionierswerk van de twee kantoren die indertijd CyberContract lanceerden. Maar ook dankzij het geloof van twee andere, even toekomstgerichte kantoren in de slag- en slaagkracht van het initiatief.

We schrijven 2013. Maarten Dom, medezaakvoerder van Dom Verzekeringen,
uit tegenover collega Koen Druyts van Swaegers Verzekeringen zijn ergernis over zijn vruchteloze zoektocht naar een volwaardige verzekering tegen cybercrime
en andere IT-gerelateerde verzekeringsvraagstukken. Finaal beslissen ze om er zelf de waarborgen voor op te stellen en er dekkingscapaciteit voor af te nemen, en zelf de klantbeleving te orkestreren. Maar ook om er zelf – vanuit hun gedeelde passie voor informatica – het hele automatiseringsproces voor uit te tekenen, van acceptatie tot schadeafhandeling. Dat resulteerde halfweg 2014 in de polis CyberContract en in de gelijknamige vennootschap, die er als masterbroker voor fungeert. Met succes: het aantal contracten blijft in stijgende lijn gaan, net zoals het aantal makelaars dat met hen samenwerkt.

Was jullie ervaring met CyberContract de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van ReThink-IT?

Maarten Dom: “Uit de positieve reacties van de makelaars die CyberContract aanbieden, maakten we op dat er wel degelijk een draagvlak bestond om voor andere verzekeringsproducten eenzelfde rol te vertolken. Vooral makelaarskantoren
die zich toeleggen op een specifieke niche, maakten duidelijk dat ze geen genoegen zullen blijven nemen met de gestandaardiseerde polissen van de maatschappijen. Dubbele dekkingen, overbodige waarborgen of niet-verzekerde risico’s ondergraven hun imago van professionalisme en leiden tot wrevel bij de klant, zeker in geval van schade. Bovendien kan eender wie die polissen zomaar overnemen met een mandaat.”

Koen Druyts:
“Door zelf een polis te maken vermijd je die problemen en kun je de meerwaarde van je dienstverlening sterker bewijzen. Op voorwaarde tenminste dat je over de gepaste software beschikt om je rol als masterbroker of underwriter – want dat ben je in dat geval, naargelang de akkoorden die je weet af te sluiten met de verzekeraars bij wie je de waarborgen betrekt – efficiënt kunt invullen.”

Net zoals voor CyberContract was die software niet voorhanden?

Maarten Dom: “Inderdaad. Maar we beseften ook dat er extra investeerders nodig waren om het krachtige platform dat we voor ogen hadden, te realiseren. Daarom hebben we de vennootschap ReThink-IT opgericht en enkele kantoren waarvan we vermoedden dat ze interesse zouden hebben in ons concept, uitgenodigd om medeaandeelhouder te worden.”

Koen Druyts:
“Naast Bamps Eurassur, het kantoor achter de onafhankelijke masterbroker B’Cover die gespecialiseerd is in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen in mede-eigendom, bleek ook Materné Verzekeringen, dat onlangs de beslissing nam om meer te focussen op de bedrijvencliënteel, daartoe bereid. Bovendien engageerde het softwarebedrijf dat het platform bouwt, zich eveneens als medeaandeelhouder.”’

Maarten Dom:
“Voor de duidelijkheid: ieders inbreng komt uit een eigen investeringsvennootschap die volledig losstaat van de eigen makelaarsactiviteit.”

Koen Druyts:
“Afgezien daarvan willen we niet al onze tijd aan ReThink-IT besteden: onze normale taken in ons eigen kantoor mogen er niet bij in schieten. Daarom hebben we Steven Van Uffelen, gepokt en gemazeld in de IT-sector en een van de eerste CyberContractklanten, aangetrokken als COO. En met Lobke Mertens vonden we de geschikte persoon om als project manager de verwachtingen van geïnteresseerde makelaars aan de softwareontwikkelaar over te brengen.”

Wat overtuigde Bamps Eurassur en Materné Verzekeringen om mee in het verhaal te stappen?

Maarten Dom: “Die vraag stelt u uiteraard het best aan henzelf.”

Annemie Bamps
, managing director B’Cover: “Sinds de start in 2008 is het polisbestand van B’Cover zodanig gegroeid, dat we uitkeken naar een performanter platform dan datgene wat we hadden. Geen enkele partij, zelfs niet uit het buitenland, kwam met een voorstel dat helemaal voldeed aan onze eisen. Tegelijk was het ons duidelijk dat we bij geen enkele van hen zelfs maar de minste impact zouden hebben, terwijl we bij ReThink-IT mee in de cockpit zitten. Bovendien is het bedrijf dat de software ontwikkelt niet alleen medeaandeelhouder maar ook Belgisch. Dat vergemakkelijkt de communicatie, wat bijzonder welkom is in de complexe materie die we ‘vertaald’ willen zien.”

Geert Keymis, gedelegeerd bestuurder Bamps Verzekeringen: “Om het met een beeldspraak te verwoorden: als je na verloop van tijd heel Vlaanderen bestrijkt, zoals B’Cover, heb je geen autootje nodig dat weleens dienst weigert, maar een bedrijfszekere en uit de kluiten gewassen wagen waarin je je almaar aangroeiende bagage probleemloos kwijt kunt. We wisten al dat CyberContract staat als een huis. Maar dit platform is nog veel krachtiger, wat vanzelfsprekend nodig is door de grotere scoop. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wie de rol van masterbroker of underwriter ambieert, zowel financieel als inhoudelijk het best af is met dit platform.”

Olivier Swolfs
, managing director Materné Verzekeringen: “Toen ik na een carrière van 20 jaar als ondernemer in een totaal andere sector mijn eerste stappen in verzekeringen zette, verraste het me dat het gros van de makelaars met een beheerpakket werkte – en dat nog altijd doet – waarvan het aandeelhouderschap geheel bij maatschappijen ligt en dat geen opties biedt om de waarborgen van verschillende maatschappijen samen te brengen in één polis. Op de keper beschouwd is ReThink-IT nog een start-up, en bovendien zeer kapitaalintensief. Maar als we met klanten en ook verzekeraars over het platform praten, merken we dat het hen – net als onszelf – als muziek in de oren klinkt. Ik ben er dan ook evenzeer van overtuigd dat het een significante plaats op de markt zal innemen.”

ReThink-IT lanceert een krachtdadig platform voor makelaars die een rol als masterbroker of underwriter ambiëren

Kan iedere makelaar de rol van masterbroker of underwriter wel aan?

Olivier Swolfs: “Het is inderdaad niet alleen een kwestie van willen maar ook van kunnen. Want je moet medewerkers met het juiste profiel kunnen vrijmaken om het hele proces dat via het platform loopt, dag na dag op te volgen. Per definitie kom je dan uit bij de middelgrote tot grote kantoren.”

Annemie Bamps:
“Ik ben het daarmee eens, maar wil toch ook benadrukken dat we dankzij het platform minder personeel nodig hebben om de portefeuille van B’Cover te beheren. Daardoor kunnen verscheidene medewerkers andere taken invullen, wat onze efficiëntie extra vergroot. Bovendien kun je instrumenten voor rapportering en analyse aan het platform koppelen. Dat maakt het zeer boeiend om er verder mee aan de slag te gaan.”

Koen Druyts:
“Het komt erop aan dat je focus goed moet zitten en dat de medewerkers die je erin betrekt, duidelijk weten dat ze andere taken dan die van een klassieke makelaar op zich nemen. Wie de stap overweegt, weet alvast dat hij of zij kan bogen op een platform dat gestoeld is op de ervaringen die we met CyberContract opdeden en dat door intussen vier gelijkgestemde kantoren verder uitgebouwd wordt.”

Maarten Dom:
“Wie de rol van masterbroker of underwriter wil opnemen, moet nadenken over productontwikkeling, de voorwaarden onderhandelen, de bestaande portefeuille eraan aanpassen, de behoefte-evoluties opvolgen, en zo meer. Ons platform is het enige dat met die waaier aan factoren rekening houdt. Sommige spelers op de markt hebben een oplossing ontwikkeld voor een bepaalde partij, nemen die op in een voor iedereen beschikbare catalogus, en verkondigen dan dat je eenvoudigweg alleen nog maar op wat vakjes moet klikken. Gelukkig beseffen de makelaars van langsom meer dat die simplistische visie op termijn niet werkt en zich ook tegen hen kan keren.”

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Maarten Dom: “SOFIE – dat is de naam die we eraan gaven – is een open platform. Het biedt een set van functionaliteiten aan die voor elke verzekeringstak opgaan. Daar neem je als makelaar een licentie op. Voortbordurend op die basisfunctionaliteiten kan hij dan zelf een eigen polis samenstellen. We gaan daarin zo ver dat we API’s openstellen voor externe IT-ontwikkelaars. Die afkorting staat voor Application Programming Interface. In mensentaal wil dat zeggen: een verzameling definities op basis waarvan computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren.”

Koen Druyts:
“Het geniet wel onze voorkeur dat de makelaar zijn product in onze software configureert, omdat we er dan zeker van zijn dat de veiligheid en de werking van het platform niet in het gedrang komt.”

Steven Van Uffelen:
“In die optiek is het absoluut onze ambitie ervoor te zorgen dat alle services en consultancyactiviteiten vanuit ReThink-IT zelf worden geleverd. Daartoe zal Lobke Mertens als projectmanager enerzijds instaan voor de contacten met de makelaars om te peilen wat hun precieze verwachtingen zijn, en anderzijds de externe ontwikkelingsteams superviseren en opvolgen.”

Geert Keymis:
“Een extra voordeel voor de makelaar is dat hij op die manier gestimuleerd wordt om op een andere, slimmere manier naar zijn business te kijken. Hij krijgt inzicht in de processen die daarin van tel zijn – wat op zich dikwijls al ‘wins’ oplevert – om ze vervolgens te optimaliseren en ze pas daarna te automatiseren. Het kan best dat door die werkwijze het maatwerk dat hij initieel voor ogen had, niet eens nodig is.”

Maar desgewenst kan de makelaar dus zelf toepassingen laten ontwikkelen?

Koen Druyts: “Als de makelaar zelf zijn product samenstelt, is een zekere mate van programmering en paramatrisering vereist om het in ons platform te incorporeren. Hij kan dat laten uitvoeren door zijn eigen ontwikkelaar, maar ook door het softwarebedrijf achter ons platform. Met de contractuele garantie van onzentwege dat hij er eigenaar van is en blijft. We zullen het nooit aan een ander doorspelen of verkopen, of zelf gebruiken.”

Geert Keymis:
“Als underwriter mag je zelf risico’s aanvaarden. Als masterbroker heb je het recht om binnen een voorakkoord van acceptatie polissen uit te geven. Maar dat verschil in statuut heeft geen invloed op de werking van ons platform. Je kunt volautomatisch clausules en andere acceptatie-afspraken toevoegen en beheren.”

Maarten Dom:
“In die optiek willen we trouwens best gesprekken aangaan met andere marktpartijen waarvan de toepassingen complementair zijn aan onze software, om een ecosysteem uit te bouwen dat nog meer meerwaarde biedt. We stellen ons dus nadrukkelijk niet op als hun concurrenten.”

Olivier Swolfs:
“We moeten overigens niet enkel kijken naar de makelaars, maar ook naar de disruptieve game changers die er toch zijn. We kunnen er alleen maar uit leren. We willen convenience brengen in de verzekeringsmarkt. Dan heb je een instrument nodig om het te kunnen verpakken en beheren. Op een onafhankelijke manier. Ik heb absoluut geen aversie tegen de maatschappijen, laat dit duidelijk zijn. Ze investeren veel meer dan vroeger in beheerpakketten en begrijpen veel beter dat wij, en dan spreek ik in naam van alle onafhankelijke professionele makelaars, ook met onze toekomst bezig zijn en relevant willen zijn voor onze klanten.”

Heeft het platform ook meerwaarde voor zogenaamde volumeproducten?

Maarten Dom: “Jazeker. Ik kan me inbeelden dat er makelaars zijn die hun particulierenklanten willen fideliseren door hen een combinatie van polissen aan te bieden: BA Gezin, Woningverzekering, Huispersoneel, BA Auto, noem maar op. Allicht plaatsen ze die vandaag niet allemaal bij dezelfde verzekeraar. Bovendien moeten ze elk van die polissen laten tekenen, er afzonderlijk de premie van innen, enzovoort. Dat draagt niet bij tot een superieure klantbeleving. Met ons platform kunnen ze een eigen polis samenstellen zonder dubbele dekkingen, met mogelijk extra clausules, met een mooie korting, noem maar op. Zo’n eigen polis is bovendien niet mandateerbaar.”

Annemie Bamps:
“Een extra voordeel is dat ze hem kunnen aanpassen aan hun kennis van de markt of van een bepaalde niche, en dat ze eigenaar zijn van het hele proces en van de specifieke klantbeleving die ze willen aanbieden. Ik weet waarover ik spreek: het platform is een mooie bouwdoos waarin we B’Cover perfect naar wens konden integreren.”

Olivier Swolfs:
“Zeker in een zakelijke omgeving wil de klant van vandaag een bundel van waarborgen die naadloos aansluiten op zijn wensen en behoeften. Die kunnen echter dusdanig verschillen van klant tot klant, dat de maatschappijen niet geëquipeerd zijn om er op passende wijze aan te beantwoorden. Met dit platform krijgt de makelaar de mogelijkheid om dat zelf te doen.”

Maarten Dom:
“Wat je vaak ziet, is dat makelaars op eigen houtje hun eigen platform uitbouwen maar bij elke stap problemen ervaren en zelfs riskeren dat het niet meer werkt. Bovendien is er het compliance-aspect, niet het minst uit hoofde van de verzekeraar.”

Steven Van Uffelen:
“De win-win voor maatschappij en makelaar is een belangrijk uitgangspunt: de verzekeraars mogen niet het gevoel krijgen dat ze beconcurreerd worden in hun eigen markt. Dat neemt niet weg dat het platform perspectieven opent om de zaken anders aan te pakken.”

Kunnen de klassieke beheerpakketten daarin een rol spelen?

Steven Van Uffelen: “De eindklant een oplossing op maat aanreiken, kun je vergelijken met een heerlijke cake aanbieden: de ingrediënten moeten 100% kloppen. Dat kan niet met een klassiek beheerplatform. Bovendien wil de klant graag een portaalsite om op eender welk moment te kunnen checken wat de inhoud van zijn polis is, bijvoorbeeld als hij bij zijn boekhouder zit en die daarom vraagt. De maatschappijen kunnen daar niet voor zorgen, want het gaat om een amalgaam van waarborgen die her en der verspreid zitten. Een beheerpakket kan dat ook niet, want het heeft niet alle ingrediënten. Intelligente software van hoog niveau is de enige oplossing om de klant toe te laten zoveel mogelijk van zijn persoonlijke behoeften te parametriseren en te configureren in iets wat als standaard software wordt onderhouden. Ons platform voldoet wel aan al die voorwaarden.”

Er is eerder al aangehaald dat het platform ook bij maatschappijen als muziek in de oren klinkt. Hoe groot is de kans dat ze binnen afzienbare termijn ook medeaandeelhouder van ReThink-IT worden?

Maarten Dom: “Verzekeraars zijn vooral komen kijken omdat kantoren hen vragen om mee in een verhaal van capaciteitsverstrekking te stappen. Ze hadden daarbij ook bijzondere aandacht voor het compliance-gedeelte van ReThink-IT. Hun reacties waren ronduit positief, zelfs enthousiast.”

Steven Van Uffelen:
“We gingen ervan uit dat het platform in de smaak zou vallen van visionair denkende makelaars, van grotere kantoren ook die er personeel konden voor vrijmaken en die aan een rol van underwriter of masterbroker dachten, en van de disruptieve game changers waarvan eerder al sprake. Maar intussen zijn ook al allround maatschappijen komen aanbellen omdat ze vrezen dat ze makelaars en dus omzet zullen verliezen. Het is uiteraard een goede zaak dat er zowel makelaars als maatschappijen zijn die verregaande interesse betonen in ons platform. Maar het zadelt onze aandeelhouders wel op met de vraag waar ze binnen pakweg drie jaar willen staan met Rethink-IT, hoe ze dat denken te realiseren, en hoe ze dat denken te bekostigen. Het plan dat dan uit de bus komt, hoeft niet megalomaan te zijn maar moet wel de juiste schaal hebben.”

Geert Keymis:
“Het zou me niet verbazen dat straks de makelaars producten in de markt zetten, en de waarborgen ervan afzonderlijk plaatsen bij risicodragers – de verzekeraars van vandaag, dus. Die laatsten proberen daar nu al op in te spelen door teams samen te stellen per productlijn. In feite zijn de makelaars dan kleine verzekeringsmaatschappijen. Zoals wij al gedaan hebben met B’Cover. De kritiek was niet min: ‘Makelaars zullen het niet willen verdelen, want jullie zijn concurrenten”. Het tegendeel is waar”

Annemie Bamps:
“We zijn trouwens niet de enigen die als makelaar een sterk product op punt hebben gesteld. Waarom zouden wij dat dan niet kunnen verdelen? Iedereen wint erbij. Afgezien daarvan: wat ik helemaal niet begrijp, is dat de trouwste klanten van een maatschappij dikwijls de slechtste voorwaarden hebben. Als wij iets veranderen, passen we dat toe op onze gehele portefeuille. We vragen de makelaars die B’Cover aanbieden ook of ze eventueel verbeterpunten zien, en houden daar terdege rekening mee.”

Maarten Dom:
“Zo heeft het platform dankzij de instap van B’Cover enorm aan maturiteit gewonnen. Bijvoorbeeld op het vlak van automatisering van het boekhoudkundig proces. Het is echt een verhaal van elkaar vooruithelpen. Daardoor kunnen we via het platform ook fiscalebijstandsverzekeringen aanbieden.”

Intelligente software van hoog niveau is de enige oplossing om de klant toe te laten zoveel mogelijk van zijn persoonlijke behoeften te parametriseren en te configureren in iets wat als standaard software wordt onderhouden

Geen medeaandeelhouderschap van maatschappijen, dus. Maar wel inmenging? Sinds kort gaat B’Cover immers door het leven als B’Cover by Baloise, nietwaar?

Annemie Bamps: “De risicodrager van B’Cover is vorig jaar gekocht door Baloise, dat gecharmeerd was door ons zakenmodel en door het Rethink-IT-platform. Baloise zag het potentieel van B’Cover en wilde de rol van risk carrier uitbreiden naar een volledige integratie. We hebben toen bedongen dat B’Cover autonoom zou blijven bestaan, met behoud ook van onze eigen werking en ons eigen beheersysteem. Voor de makelaars wijzigt er dus niets en voor ReThink-IT wijzigt enkel onze naam als klant.”

Geert Keymis:
“Zoals Maarten daarstraks al onderstreepte, komt ieders financiële inbreng in ReThink-IT niet van onze kantoren als dusdanig, maar van eigen investeringsvennootschappen die er volledig los van staan. In ons concreet geval: Baloise heeft geen enkele link met de investeringsvennootschap achter Bamps Eurassur. Maar het zal wel onze polis promoten in zijn makelaarsnet in Brussel en Wallonië, en haar eigen blokpolis voor appartementsgebouwen integreren in de onze. Daar wordt ook ReThink-IT alleen maar beter van.”

Koen Druyts:
“In feite is dit een voorbeeld van wat we in de toekomst op grotere schaal verwachten. Namelijk: dat verzekeraars de makelaars die met hen werken, zullen verplichten om een platform te gebruiken in het kader van hun activiteiten als masterbroker of underwriter.”

Nog een laatste vraag. Zal ook het schadeafhandelingsproces in het platform opgenomen worden, zoals dat het geval is bij CyberContract?

Koen Druyts: “Op de keper beschouwd is de schaderegeling de gelegenheid bij uitstek voor de makelaar om zijn meerwaarde te bewijzen. Als je je positie in de markt wilt bewaren als makelaar, is het bijgevolg belangrijk dat je het schaderegelingsproces in je werking opneemt. Daarmee kun je je differentiëren van wie dat proces laat uitvoeren door een callcenter dat de behoeften van de klant niet of onvoldoende aanvoelt.”

Olivier Swolfs:
“Een klant kiest voor een bepaalde makelaar omdat hij vertrouwen heeft in diens dienstverlening. De naam van de maatschappij doet er minder toe voor hem, nietwaar. En je merkt inderdaad dat schadeafhandeling almaar meer een onderscheidend keuze-element wordt voor de klant. Ik meen in naam van mijn collega’s hier te mogen bevestigen dat de nodige middelen zullen aangewend worden om ook dat aspect te ontwikkelen binnen ReThink-IT.”

Jan De Raeymacker
info@ lobkemertens@rethinkit.be